inquiry

견적문의 현황

번호
제목
담당자명
78 [접수완료] 3288 secret 김은준  2020-05-26
77 [접수완료] SS7012 secret 신재식  2020-05-20
76 [접수완료] DT4253 secret 표형주  2020-05-19
75 [접수완료] HIOKI secret 김민지  2020-05-13
74 [접수완료] 회로소자 측정기 secret 조민형  2020-04-27
73 [접수완료] SS7012 secret 이현석  2020-03-24
72 [접수완료] FLUKE 15B+ / 17B+ secret 이주학  2020-03-13
71 [접수완료] 3197 secret 이재영  2020-03-05
70 [접수완료] FLUKE 287 / 289 secret 류승원  2020-03-05
69 [견적완료] BT3554 secret 유승훈  2020-02-18
68 [견적완료] 현장용 테스터 secret 이진안  2020-01-29
67 [견적완료] 3157-01 secret 송수민  2020-01-15
66 [견적완료] SS7012 secret 김용술  2020-01-14
65 [견적완료] 9018-50 secret 이상철  2020-01-08
64 [견적완료] Fluke 572-2 secret 장용근  2020-01-08
63 [견적완료] 3285 secret 박태규부장  2020-01-08
62 [견적완료] FT3700, FT3701 secret 김선영  2019-12-23
61 [견적완료] FLUKE 175 / 177 / 179 secret 김태익  2019-12-20
60 [견적완료] SS7012 secret 김정식 대리  2019-12-19
59 [견적완료] 안전규격 측정기 secret 안상대  2019-12-04